ប្រាសាទ​បាពួន កាលពីអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន

ប្រាសាទ​បាពួន កាលពីអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន

រូបភាព ប្រាសាទ​បាពួន កំពុងត្រូវបានរៀបចំផ្គុំឡើង​វិញ​នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​បុរាណ​វិទូ​បារាំង និងប្រាសាទបាពួន នាពេលបច្ចុប្បន្ន (២០១៧)

 
* សូមបញ្ជាក់ថា បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំកន្លងមក៖
+ ប្រាសាទបាពួននេះ អាចត្រូវបានជួសជុលយ៉ាងតិចចំនួន ៣ ដង រួចមកហើយ គឺៈ
- លើកទី១ នៅស.វទី១៦
- លើកទី២ នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ និង
- លើកទី៣ នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ ដោយទើបតែបញ្ចប់ការជួសជុលនៅថ្ងៃ៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ នេះប៉ុណ្ណោះ។
+ ហើយ "ប្រាសាទបាពួន" នេះ គឺមានឈ្មោះពិតថា "ប្រាសាទបាភួន" ដែលមានឈ្មោះដើមហៅថា "ត្រីភូវនចូនាមណី" ដែលក្រោយមក​ឈ្មោះ​នេះនៅសល់តែ "ភូវន" តែប៉ុណ្ណោះ ហើយពាក្យថា "ភូវន" ក្លាយជា "ភូន" វិញ។ ពាក្យ "ត្រីភូវន" មានន័យថា "អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើភពទាំងបី"។ ចំណែកពាក្យដែលក្លាយទៅជា "ពួន" គឺមានន័យថាលាក់បំបាំងកាយ ដែលប្រាស់ចាក់ពីឈ្មោះដើមដែលមានន័យគ្រប់គ្រាន់។

 


EmoticonEmoticon